Mobiltelefoner

Strålningen intill en mobiltelefon är upp till 20 miljoner gånger starkare än den sammanlagda radio- och mikrovågsstrålningen från solen, den starkaste källan till naturlig bakgrundsstrålning på jorden. Mobiltelefonen är den apparat som utsätter människor för den mest intensiva mikrovågsstrålningen.

Mobilen har förbindelse med mobilnätet via basstationer. Mobiltelefoner ger starkast möjliga strålning som inte orsakar uppvärmning vilken i sin tur kan ge bestående skador. Ögon och testiklar är känsligast på grund av mycket låg blodgenomströmning som inte förmår kyla kroppsdelen. För övriga hälsoproblem som kan orsakas av mindre stark strålning under lång tid anses inte det vetenskapliga underlaget räcka för att ligga till grund för lägre gränsvärden5. Det gäller cancer, EEG-förändringar och påverkan på cellernas funktion i kroppen.
 

Maximal strålning
Den naturliga bakgrundsstrålningen är den elektromagnetiska strålning som alltid funnits och som människan utvecklats i. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat den sammanlagda naturliga radiofrekventa bakgrundsstrålningen från solen till högst 10 miljondels watt per kvadratmeter1. Solen är den dominerande källan till naturlig radiofrekvent elektromagnetisk strålning. Radiofrekvent strålning innefattar både radiovågor och mikrovågor.
 
Tätt intill en mobiltelefon är strålningens intensitet i storleksordningen 200 watt per kvadratmeter2. Det är 20 miljoner gånger starkare än WHO:s uppskattning av den naturliga bakgrundsstrålningen. Vid laboratorieförsök med råttor avled hälften av djuren inom 40 minuter när de utsattes för mikrovågsstrålning med en intensitet på 400 watt per kvadratmeter3.
 
När hela kroppen utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner eller mobilmaster är gränsvärdet för hur intensiv strålningen får vara mellan 4,5 och 10 watt per kvadratmeter. Men när bara är en del av kroppen bestrålas gäller andra regler. Så trots att strålningen intill en mobiltelefon har en intensitet på 200 watt per kvadratmeter överskrids inte gränsvärdena, se sidan SAR-värden för mobiltelefoner.
 
Hjärntumör
Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, har klassat radiofrekvent strålning från mobiltelefoner och mobilmaster som "möjligen cancerframkallande". Risken för hjärntumör ökar mellan 1,3 och 6,1 gånger beroende på tumörtyp och hur många timmar och år som mobiltelefonen använts.
 
Huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, m.m.
En av de mest kända undersökningarna om hälsoproblem och användning av mobiltelefon är Sandström, Oftedal, Milds svensk-norska undersökning från slutet av 1990-talet. Den visar att yrsel, olustkänslor, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, trötthet, huvudvärk, värmekänsla i och bakom örat samt brännande och stickande hud ökar med ökande samtalstid och antal samtal per dag.
 
Blod-hjärn-barriären
Experiment har visat att blod-hjärn-barriären kan öppnas och släppa in ämnen som inte ska finnas bland nervcellerna i hjärnan. Resultatet blir att nervcellerna skadas eller dör. Genombrott av blod-hjärn-barriären har påvisats ner till en hundratjugofemtedel av tillåten strålning från en mobiltelefon.
 
Skador på DNA
Wiens läkarsällskap anser att EU:s REFLEX-studie entydigt visar att radiofrekvent strålning, dit mobilstrålningen räknas, skadar DNA. Den strålningsintensitet som användes vid försöken låg under den som tillåts från mobiltelefoner.

"Lågstrålande" mobiler och handsfree
TCO-märkta mobiler halverar strålningen jämfört med de sämsta mobilerna på marknaden. Man kan alltså räkna med att strålningen omkring en TCO-märkt mobil är upp till 10 miljoner gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen.
 
Handsfree minskar strålningen mot huvudet. Men det är inte bara i huvudet man kan få cancer. Handsfree ökar strålningen mot höftregionen om man har mobilen i fickan. Håller man mobilen bort från kroppen minskar strålningens intensitet mot huvud eller höfter när den sprids över en större del av kroppen.
 
Det lågstrålande alternativet är fast telefon.
 
Mobiltelefoner kräver basstationer
Förbindelsen mellan en mobiltelefon och telenätet går via en basstation. I dagligt tal brukar basstationer kallas mobilmaster. Basstationerna strålar dygnet runt för att mobiltelefonerna ska kunna upprätta kontakt med den basstation som tillhör rätt operatör och som ger den bästa förbindelsen. Det är inte säkert att det är den närmaste.
 
En basstation kan bara hantera ett begränsat antal samtal. Så ju fler människor som använder mobiltelefoner inom ett område desto fler basstationer behövs. På Norrmalm i Stockholm finns mer än 500 basstationer, men de kan vara svåra att upptäcka. Exempel på hur en basstation kan se ut finns på sidan Bildgalleri.
 
Effektreglering ger minskning av strålningen
Mobiltelefonens sändareffekt styrs av basstationen som beordrar telefonen att bara använda så mycket sändareffekt så att strålningen kan uppfattas av basstationen4. Det som avgör hur mycket en mobiltelefon strålar är avståndet till basstationen och den väg som strålningen tar för att nå fram. Stort avstånd eller hinder ger starkare strålning från mobilen och kort avstånd eller fri sikt mindre stark.
 
Ett vanligt råd är att man ska undvika att använda mobiltelefon där mottagningen eller täckningen är dålig, därför att den strålar mer då. Rådet har utformats så därför att mätaren för signalstyrka, dvs strålning från basstationen, som visas på mobiltelefonens bildskärm, är den enda hjälp som finns för att avgöra avståndet till basstationen. Rådet har ibland felaktigt tolkats så att det alltid är bra för mobilanvändaren om strålningen från basstationen är stark, det vill säga täckningen är god. Men genom att basstationerna reglerar strålningen från mobiltelefonen kan strålningen från basstationerna minskas utan att den ökar från mobiltelefonerna.

  1. I WHO Fact Sheet N183 har den naturliga radiofrekventa bakgrundsstrålningen uppskattats till högst 10 miljondels watt per kvadratmeter (µW/m2) inom frekvensområdet 10 MHz till 300 GHz.
  2. Engelska regeringens Independent Expert Group on Mobile Phones har i sin rapport, den så kallade Stewartrapporten, beräknat strålningens intensitet 2,2 centimeter från en mobiltelefon. Kapitel 4.28.
  3. Gordon, Biological Effect of Microwaves in Occupational Hygiene, 1970
  4. Wallander, GSM-boken
  5. ICNIRP, Guidlines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (Up to 300 GHz). Se också sidan Grunden för våra gränsvärden.

 
 

Mobiler hot mot toppforskning
- Om en vanlig mobiltelefon placerades på månen, skulle den stråla mycket starkare än de signaler vi letar efter, säger Roy Booth, som förestår Onsala rymdobser-
vatorium.
Ny Teknik år 2003.
 
Försäljning av mobiler för barn förbjuds i Belgien
För alla mobiltelefoner måste SAR-värdet anges vid försäljningsstället, det gäller även vid försäljning på Internet.
Belgiska ministeriet för folkhälsa 2014.
 
Mobiltumör dömd som arbetsskada
Innocente Marcolini hade använt både mobil och trådlös telefon sex timmar om dagen i 10 år.
Aftonbladet 19/10 2012
 
Mobilförbud i franska skolor
Frankrike har infört förbud mot mobiltelefoner i grundskolan - av hälsoskäl.
Legifrance.gouv.fr.
 
Fem gånger högre risk för hjärntumör för barn som använder mobil.
The Independent år 2008.
Engelsk text.
 
Cancerforskare:
Begränsa barns användning av mobiler

"Tiden är förbi när det gick att säga att den här tekniken inte ger skador, uppenbarligen skadar den hälsan".
Haaretz.com 2007. Engelsk text.
 
19 forskare: Barn under tolv år ska inte prata i mobil.
Aftonbladet år 2008
 
Mobilen dubblar cancerrisken
 - Kopplingen mellan mobiler och hjärntumörer kan inte bli klarare än så här.
-Nu är det en handfull tumörfall per år, men de stora mängderna är på gång, säger Kjell Hansson Mild.
Aftonbladet 2008
 
Kraftig ökning av hjärntumörer
Socialstyrelsens statistik visar kraftig ökning av hjärntumörer av "okänd natur"
Strålskydds-
stiftelsen
2014
 
Stockholm
Rapporten Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006 visar att barn som pratar mindre i mobil har bättre hälsa. I gruppen barn med dåligt hälsotillstånd använde barnen mobiltelefon 57 minuter per vecka. Genomsnittet per vecka är annars 39 minuter för flickor och 25 minuter för pojkar. Resultatet bygger på föräldrarnas uppskattning av barnens hälsa.
Rapporten
del 1

Rapporten
del 2 med elektromagnetiska fält och mobiltelefoner (sid 144)

 
Österrike 2005
Österrikes hälsodepartement rekommenderar fast telefon om man kan välja. Det gäller särkilt barn!
 
Ryssland 2005
"Åtminstone borde de genast tas ifrån dem". Ordföranden i ryska kommittén för skydd mot icke-joniserande strålning anser att barn och ungdomar inte ska använda mobiltelefon. Barn är känsligare än vuxna och försök med råttor har visat att påverkan sker snabbare och är starkare ju yngre råttan är.
Till ryska nyhetsbyrån för vetenskap (engelsk text).
 
England
1999 tillsatte engelska regeringen en oberoende expertgrupp med uppdrag att utvärdera riskerna med strålning från mobiltelefoner och basstationer. Gruppens arbete publicerades 2000 och fick namnet Stewartrapporten efter dess ordförande. Gruppen rekommenderar att mobiltelefoner ska användas med försiktighet och avråder från att barn använder mobil för oviktiga samtal.
Stewart Report
Engelsk text.
 
Närliggande teknik
Mobilt bredband - en mobiltelefon i datorn

   26 juni 2011