Elöverkänslighet - elallergi

Elöverkänslighet innebär en ökad känslighet för elektriska eller magnetiska fält eller elektromagnetisk strålning, EMF. Fälten skapas av elektriska ledningar och apparater och strålningen sprids från trådlös teknik.

Hälsoproblem och ökad känslighet efter att ha varit utsatt för EMF hade visat sig långt före 1980-talet, men det var först då som begreppet elallergi eller elöverkänslighet myntades.

Historia

1930 genomförde amerikanska flottan tester där frivilliga försökspersoner upprepade gånger utsattes för kraftig elektromagnetisk strålning från den tidens modernaste radiosändare. För varje gång uppstod symtomen snabbare och det tog längre tid för dem att försvinna1. Ett resultat helt i linje med dagens erfarenheter av elöverkänslighet. I början på 1930-talet började också besvär vid arbete med radiosändare och vid kortvågsbehandling inom sjukvården att rapporteras.

På 1950-talet i Sovjetunionen startades långtidsstudier av personal i EMF-belastad miljö. Personerna följdes i upp till 10 år. Tillsammans med djurförsök visade dessa studier att nervsystemet är känsligast vid långtidsexponering för EMF.

Symtom

Besvären brukar först visa sig som trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk (tabell 1) och sömnstörningar, dvs. störningar i centrala nervsystemet. Vartefter exponeringen för EMF fortsätter ökar besvär med andning, hjärta, kärl och matsmältning.

Under 1980-talet gjorde datorerna sitt intåg på kontoren och många som arbetade vid bildskärm fick besvär. Ofta utvecklades känsligheten även för andra elektriska apparater och lysrör. I allmänhetens ögon hade elallergi uppstått. De drabbade personerna led också av de ovan uppräknade besvären men diskussionen kom mest att handla om de hudförändringar som uppstod. Förändringarna var tidigare okända och påminner mest om skador av ultraviolett strålning och röntgen2.

Besvären är högst varierande från person till person men följer ändå ett karaktäristiskt mönster (se sidan Bamberg-rapport). De kan uppstå omedelbart eller med fördröjning. Elöverkänsliga i allmänhet har därför haft svårt att avgöra när EMF ökat eller minskat under blindtester, vilket används som argument mot att besvären orsakas av EMF. Ibland drivs argumentationen så långt att EMF påstås vara helt riskfritt och att elöverkänsliga aldrig har fått besvär under testerna. Att så inte är fallet framgår på sidan Blindtester och provokationsförsök. I verkligheten har ofta prövande under lång tid gett insikten hos den elöverkänslige att besvären är kopplade till EMF.

Elöverkänsliga reagerar på elektriska och magnetiska fält helt enligt grunderna i elläran och får mest besvär av de elektriska apparater som avger snabbt varierande magnetiska eller elektriska fält. Det vill säga de som skapar starkast ström i våra kroppar, t ex bildskärmar, datorer och lågenergilampor (tabell 2). Många faktorer har föreslagits som orsak till elöverkänslighet, men inga förutom EMF och metallförgiftning har klarat en konfrontation med verkligheten.

Behandling

Inget fungerar bättre än reducering av EMF, dvs. undvika källorna, elsanera och avskärma strålningen (tabell 3). 1996 presenterade Socialstyrelsen en redovisning av hälsoeffekter efter elsanering i bostäder4. Socialstyrelsen skriver att "de flesta som genomfört åtgärder upplever att deras besvär minskat kraftigt vid vistelse i bostaden efter åtgärderna".

I en schweizisk undersökning5 svarade 69 procent av de läkare som hade erfarenhet av att behandla elöverkänsliga, att de i första hand förebygger genom att minska exponeringen, d.v.s. att patienten undviker att utsätta sig för elektriska och magnetiska fält eller strålning. Det är också den första åtgärd som redan på 1960-talet rekommenderades av ryska forskare inom Sovjetunionens institut för arbetsmiljö och yrkessjukdomar6. Men reducering av EMF är ingen garanti för minskade besvär. De går vanligtvis tillbaka men kan i enstaka fall fortskrida7.

Förekomst

I en undersökning från 1998 om elöverkänslighet i Kalifornien8, svarade 3,2% av de tillfrågade att de var "allergiska eller mycket känsliga" för elektriska apparater.

I Miljöhälsorapport 1998, som gjordes av Miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset och omfattade Stockholms län, var det 1,5 % av de svarande som ansåg att de var elöverkänsliga.

I Miljöhälsorapport 2001 presenterade Socialstyrelsen resultaten från Nationella miljöhälsoenkäten 1999 (NMHE 99), som behandlar åldrarna 19-81 år och gäller hela landet. Där hade andelen elöverkänsliga ökat till 3,1 %, vilket innebär att 200 000 vuxna betraktar sig som känsliga, överkänsliga eller allergiska mot EMF. Miljöhälsorapport 2009 redovisar 3,2 % elöverkänsliga.

Taiwan har den största andelen elöverkänsliga med 13,3 procent av befolkningen9 (diagram 1).

Den tyska strålskyddsmyndigheten Bundesamt für Strahlenschutz, BfS, gjorde under 2003-2006 en årlig undersökning av hur tyskarna förhåller sig till strålning från mobilmaster, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. 2004 var det nio procent som, på en första direkt fråga, svarade att deras hälsa påverkas av strålningen (diagram 2).

Hur allvarliga är besvären?

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2001 uppgav knappt hälften av de elöverkänsliga (1,4% av de tillfrågade) att de var besvärsfria om de undvek elektriska och magnetiska fält, medan en minoritet (0,3% av de tillfrågade) hade svåra besvär. I den skånska undersökningen var det ca två procent av de svarande som angav "mycket besvär".

Som man frågar får man svar

Eftersom elöverkänslighet ännu inte kunnat mätas objektivt är det personens svar på en fråga som redovisas i undersökningarna. Hur frågan ställs har avgörande betydelse för hur många elöverkänsliga som undersökningen redovisar. För att de tillfrågade ska svara ja på en fråga som "är du elöverkänslig" krävs att personen betraktar sig som elöverkänslig eller elallergiker. Troligast genom att symtomen har nått en besvärande nivå. En fråga som "besväras du av elektromagnetisk strålning" kräver kunskap om teknik och strålning som inte alla har.

I april 2005 disputerade Frida Eek (född Carlsson) på Yrkes- och Miljömedicin i Lund med avhandlingen Subjective annoyance attributed to electricity and smells10. Den bygger bland annat på enkätsvar från 13600 skåningar under åren 1999-2000. Sammanlagt 16 procent svarade då att de under de senaste 14 dagarna haft besvär av lysrörsljus, bildskärm eller annan elektrisk utrustning. Att jämföra med NMHE:s 3,1 procent elallergiker vid samma tid. På en andra fråga i 2004 års undersökning från BfS svarade omkring 45 procent att deras hälsa påverkas av strålning från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor. Men bara en tredjedel av dessa kunde också ange något besvär, vilket ger ett slutresultat i nivå med undersökningen i Frida Eeks avhandling (diagram 3).

Vad kan man göra?

I massmedia är det de svårast drabbade som oftast syns. De som flytt från sina hem och på senare tid återigen tvingats bort på grund av nya mobilmaster, grannarnas trådlösa DECT-telefoner och trådlösa nätverk eller annan trådlös teknik. 2002 uppgav 294 av Elöverkänsligas Riksförbunds medlemmar att de tvingats flytta en eller flera gånger för att hitta en acceptabel bostad. Osäkerheten i denna uppgift är stor eftersom det bara var 755 av förbundets då 2400 medlemmar som svarade på enkäten.

Av tillgänglig dokumentation kan man dra slutsatsen att de flesta elöverkänsliga ändå stannar på sina jobb och bor kvar, om än med större eller mindre förändringar. Men den ständiga utbyggnaden av den trådlösa tekniken innebär en allt sämre situation och nya drabbade.

Sedan 1995 är Elöverkänsligas Riksförbund med i Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO och får statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet. Därmed är elöverkänslighet erkänt som en funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till delaktighet i samhället som alla andra. Därför är utgångspunkten för handikappolitiken att funktionsnedsättning inte ses som en egenskap hos individen utan som en brist i miljön. Det är först i en förstörd miljö som den elöverkänslige blir handikappad. Den som har besvär av elmiljön, har förändrat den för att må bättre, eller undviker elektriska apparater för att vara besvärsfri, bör gå med i Elöverkänsligas Riksförbund. Vågbrytaren arbetar för att all elektromagnetisk strålning från elsystem och kommunikation ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenheter för någons hälsa eller miljön som helhet.
 
 

   
Österreichische Ärztekammer
Österrikes läkarsällskap har utarbetat Riktlinjer för diagnos och behandling av EMF-relaterade besvär och sjukdomar (EMF-syndrom) i dagligt tal elöverkänslighet eller elallergi.
Tysk eller engelsk version .
 
Appel De Paris

5th Paris Appeal Congress, 18th of May, 2015
om elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet. Föredrag och diskussion på engelska.

 
Distriktsläkare Lena Hedendahl
Sammanställning av vetenskapligt underlag som visar riskerna med vår trådlösa teknik.
Finns på Vågbrytarens hemsida .
 

Tabell 1
Vanliga symtom

Andel personer som minst en gång per vecka haft nedanstående besvär.
Källa: Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2001.

Besvär Elöver-
känsliga
Andel i %
Ej elöver-
känsliga Andel i %
Hetta eller brän-
nande känsla i huden
27 2,0
Klåda, sveda i ögonen 22 7,5
Trötthet 52 34
Tung i huvudet 27 11
Huvudvärk 24 12
Illamående, yrsel 8,7 3,4
Koncentrations-
svårigheter
25 5,9
De vanligaste symtomen på elöverkänslig-
het är inte unika, bara vanligare bland elöverkänsliga än bland övriga befolknin-
gen. Enligt en läkargrupp i Bamberg som studerat påverkan av trådlös teknik är däremot kombinationen av symtom karaktäristisk. De har också en längre lista med symtom. Att de bygger sina rön på radiofrekvent strålning från trådlös teknik spelar mindre roll då symtomen i stort är lika vid exponering för elektriska och magnetiska fält och elektromagnetisk strålning.
 
Är du själv påverkad?
Gör testet på läkaren Harald Blombergs hemsida. Eller gör ett eget test enligt samma principer. Ha inga förutfattade meningar om vad som skulle kunna vara orsakat av EMF. Poängsätt alla dina besvär och allt du tycker inte är som det ska. Elsanera sedan enligt sidan Miljöarbete hemma. Gör om poängsättningen efter en till två månader.
 

Tabell 2
Besvärande teknik

Vad som utlöste elöverkänsligheten och vad som ger besvär nu.
Källa: HET-projektet3 2007 slutrapport sid 34.

Utlösande faktor
Andel
i %
Bildskärmar datorer
68
Amalgam
48
Lysrör lågenergilampor
46
Kontorsmaskiner
21
TV-apparater
20
Mobiltelefoner
18
Trådlösa telefoner
15
Kemikalier
14
Högspänningsledningar
14
Ger besvär nu  
 
Bildskärmar datorer
92
Lysrör lågenergilampor
90
Mobiltelefoner
84
Trådlösa telefoner
82
Mobilmaster
67
Högspänningsledningar
66
Tågresor
52
Digital-TV-box
35
Fjärravlästa elmätare
18
Amalgam finns med bland utlösande faktorer på grund av att besvär av EMF ofta börjar efter att tandläkaren har använt olämpliga tandlagningsmaterial. Se dental sanering i tabell 3.
   

Tabell 3
Behandlingens effektivitet

Behandlingar som förbättrat hälsan hos elöverkänsliga.
Källa: HET-projektet3 rapport 6 fig 28.

Behandling
Andel
i %
Minskad exponering för elektromag-
netiska fält (elsanering)
77,0
Dental sanering
44,1
Näringsterapi / kosttillskott
37,8
Andra behandlingar
28,6
B-12-injektioner
21,4
Homeopati
17,8
Massage
12,9
Akupunktur
12,6
Inte behandlats
12,6
Kiropraktik / naprapati
7,4
Inget har hjälpt
7,3
Läkemedelsbehandling
5,7
Energi- / frekvensmedicin
5,6
Sjukgymnastik
5,5
Kognitiv terapi
(psykologisk behandling)
2,3
Dental sanering fungerar därför att kroppen kan tåla mer EMF om övriga belastningar elimineras. Metallförgiftningar av tandlagningar, främst kvicksilver från amalgam, utgör en stor belastning.
Kognitiv terapi (psykologisk behandling) fungerar sämst och Socialstyrelsen skrev redan 1997, i Meddelandeblad 22, att "det går inte att avgöra om behandling med ett kognitivt förhållningssätt har någon specifik positiv effekt". Ändå hävdas ibland att bästa botemedlet är psykologiska metoder, men i en intervju i tidningen Vi (nr 2 2008) med Lena Hillert, ofta anlitad som expert i ämnet, framgår det att psykologi inte påverkar symtomens svårighetsgrad:
- Här gäller det att hantera besvär så att de blir så lite besvärliga som möjligt. Det kan röra sig om avslappningsövningar eller kognitiv terapi.
 

Diagram 1
Hur många är elöverkänsliga?

Diagram 1 Hur många är elöverkänsliga?
Mörkblå staplar: Andel i procent av Sveriges befolkning, som betraktar sig som känsliga, överkänsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält. År 2005 saknas beroende på att frågan om elöverkänslighet inte ställdes i Barnens miljöhälsoenkät 2003, som ligger till grund för Miljöhälsorapport 2005.
Källor: Socialstyrelsens miljöhälsorapporter.
Ljusblå stapel: Andel i procent av Taiwans befolkning som anser sig vara "allergiska eller mycket känsliga för att vara nära någon form av EMF". Intervjuerna gjordes 2007 och studien publicerades 2011.
 

Diagram 2
Påverkan på hälsan i Tyskland

Diagram 2 Påverkan på hälsan i Tyskland
Ja, båda frågorna     Ja, bara första frågan
Andel i procent av de tillfrågade.
BfS årliga intervjuundersökning av tyskarnas förhållande till trådlös telefoni och strålning. Staplarna visar hur många procent av de intervjuade som svarade ja på frågan om deras hälsa påverkas av strålningen. Den ljusblå delen av staplarna visar hur många som i en andra fråga ändrade sig och svarade att de inte alls påverkas. Den andra frågan ställdes inte 2001 och färgövergången mellan mörkt och ljust är därför diffus. Mer om undersökningen på sidan Minst åtta procent elöverkänsliga.
 

Diagram 3
Betydelsen av frågans formulering

Diagram 3 Betydelsen av frågans formulering
Andel i procent av de tillfrågade
1 NMHE år 1999 / Miljöhälsorapport 2001: "Är Du känslig / överkänslig eller allergisk mot elektriska eller magnetiska fält?"
2 Carlsson år 1999-2000: "Har du de senaste 14 dagarna känt besvär som du förknippar med / lysrörsljus / bildskärm / annan elektrisk utrustning?"
3 BfS år 2004: "Nu vill jag gärna veta, om och hur starkt, ni känner att er hälsa påverkas av elektromagnetiska fält från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor?"
Visste de intervjuade personerna i Miljöhälsorapport 2001 vad elektriska eller magnetiska fält är och var de finns? Var man tvungen att vara elallergiker för att svara ja? Miljömedicin i Lund fick vid samma tid ett helt annat resultat när de utelämnade tekniska och andra begrepp. Högst andel påverkade fick BfS med en allmänt hållen fråga. Den mörkblå delen av stapeln är de som i den efterföljande frågan också kunde ange något besvär.
 
Elsanera själv!
Se sidan Miljöarbete hemma.
 
Möt de elöverkänsliga
Radioprogrammet Verkligheten i P3 17 april 2011träffade två elöverkänsliga. Febe, som kunde avsluta sin arkitektutbildning men som sedan bara hann att jobba ett år, och Chris, som skulle bli affärsman.
Inslaget börjar efter 18 min 30 sek i poddversionen.
Poddversion (mp3)
Poddarkivet (mp3)
 
1970-1995
Olle Johansson, frontfiguren inom forskning om elöverkänslighet, berättar om de första årens forskning och debatt. Intervjuare är Trond Skaftnesmo. Intervju i fem delar där elöverkänslighet behandlas i de tre första.
 
Läsa mer
Elöverkänsligas riksförbund.

 
 
 

1. The Microwave Debate, Nicholas H. Steneck. 1984, The Massachusetts Institute of Technology. Sidorna 27-28.
2. Fältslaget om de elöverkänsliga, Gunni Nordström och Carl von Schéele.
3. HET-projektet slutrapport, Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. HET-projektets hemsida.
4. Järvholm B, Herloff B. "Kommunalt bostadsanpassningsbidrag för elsanering - utvärdering av effekter". I: Socialstyrelsen, Redovisning av uppdrag att kartlägga hälsoeffekter av elsanering i bostäder i samband med bostadsanpassningsbidrag 329581/95. Socialstyrelsen, Stockholm, 1996.
5. Elektrosensibilität und Komplementärmedizin - Eine Fragebogenerhebung in schweizerischen Arztpraxen mit komplementärmedizinischem Diagnostik- und Therapieangebot. Ausfeld-Hafter B., Manser R., Kempf D., Brändli I. Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM) der Universität Bern 2005.
6. Biological Effect of Microwaves in Occupational Hygiene, Z.V. Gordon. 1966. Translated from Russian 1970. NASA. TFF 633.
7. Electromagnetic Fields and the Life Environment, Marha K., Musil J., Tuhá H., Institute of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, Prague, english translation 1971 by San Francisco Press Inc.
8. Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California.
Environ Health Perspect. 2002 Aug;110 Suppl 4:619-23.
9. Prevalence and psychiatric comorbidity of self-reported electromagnetic field sensitivity in Taiwan: A population-based study. Mei-Chih Meg Tseng et al, Journal of the Formosan Medical Association (2011) 110, 634-641. PubMed sammanfattning.
10. Carlsson F. Subjective annoyance attributed to electricity and smells.

Elöverkänslighet är bara en av de så kallade "nya diagnoserna", som ofta anges ha psykiska orsaker. Av medicine doktorn och docenten i psykiatri Per Daléns artikel "Kroppsmedicinen missbrukar psykiatrin" på The aRt-Bin, framgår det att grunden för detta är bristfällig.

    
18 dec 11