Info-blad
med det viktigaste i handboken
 

Handbok för miljöarbete

Elektriska fält och magnetfält samt elektromagnetisk strålning

Vi vill med dessa sidor, liksom med hela hemsidan, ge inspiration och energi till arbetet att på sikt nå en radikal förbättring av vår elektromagnetiska miljö. Här finns idéer och metoder att pröva, modifiera eller förkasta, för att till slut finna vad som fungerar. De väsentligaste bidragen till "Handboken" kommer från de källor som finns angivna längst ner på denna sida. I ett läge när frågan om de elektromagnetiska fältens skadlighet är svårt infekterad av ekonomi och politik känns det också viktigt att påpeka att vi har fria val i Sverige.
 
För en genomgång av de rättsliga reglerna för att hantera och bedöma risk i samband med elektromagnetisk strålning, samt införa lågstrålande områden, rekommenderar vi varmt juristfirman Unités artiklar i ämnet.
 
Miljöarbete hemma, på jobbet och i offentlig miljö
Elsanering man kan göra själv - nu.
 
Mätning
Fält eller strålning varken syns, hörs eller luktar. Därför krävs någon form av mätinstrument för att hitta källorna och kontrollera elsaneringen.
 
Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen är enkelt uttryckt det sätt på vilket människor sedan tidernas begynnelse har hanterat risker. Vi har undvikit det som vi misstänkt kan skada oss. Genom internationella fördrag har Sverige förbundit sig att tillämpa försiktighetsprincipen, som också är svensk lag. Men Sverige tillämpar inte försiktighetsprincipen på mobilstrålning!
 
EU
Gränsvärdena ger bara ett grundläggande skydd. Dessa måste kompletteras med försiktighetsprincipen för att ge det skydd som eftersträvas inom EU. Det är grundläggande vid hantering av risker för hälsa och miljö. Men EU tillämpar inte försiktighetsprincipen på mobilstrålning!
 
Europarådet
I Europarådet pågår ett arbete för att utvidga den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna till att även gälla en god miljö.
 
Miljöarbete genom Miljöbalken
Det är genom miljöbalkens 2 kap. 3 § som försiktighetsprincipen är svensk lag. Miljöbalken gäller även sändare för mobiltelefoni, och det är kommunernas miljönämnder som har ansvaret precis som för all annan förorening. Vid tillsynen av sändarna kan kommunen kräva att mobiloperatören gör nya hälsoundersökningar.
 
Miljöarbete genom ekonomisk kompensation
Kan man inte begränsa spridningen av föroreningen kan man i alla fall försöka undvika att förlora ekonomiskt på den.
 
Miljöarbete genom grupptalan
När det blivit allmänt accepterat att radio- och mikrovågor skapar hälsoproblem har det blivit dags att kräva ersättning från tillverkarna. Gör förberedelserna redan nu.
 
Skrivelser och överklaganden
Vad och vart ska man skriva? Exempel på skrivelser och överklaganden.
 
Exempel
Hur andra har arbetat.
 
Argument
Varför magnetfält från våra elsystem och radiofrekvent elektromagnetisk strålning ska minimeras.

Källor för handboken

"Frågor och svar om tredje generationens mobilnät" pdf-ikon Kommunförbundets PM. När krävs bygglov m.m.
 
Länstyrelsen i Östergötland. Sammanställning av riktlinjer och principer för deras arbete med mobilmaster. Tyvärr verkar det som de slutat uppdatera kartan över mastärenden anmälda för samråd.
 
Domstolsväsendet. Beskriver olika domstolar och vilka typer av mål de behandlar.
 
Konsultrapport till Södertälje kommun pdf-ikon Den konsultrapport som övertygade kommunen att miljöbalken kan tillämpas på radiosändare.
 
Socialstyrelsens meddelandeblad 17/98. Om
hälsoskyddet i miljöbalken och hur kommunerna ska arbeta med detta. Sök på meddelandeblad 17/98.
 
Juristfirman Unité. Under rubriken Artiklar m.m. finns en genomgång av miljölagstiftning och elektromagnetiska fält. Rekommenderad läsning.
 
Bostadsutskottets betänkande 2002/03:BoU4. Rubriken Lokalisering av mobiltelefonmaster och kraftledningar, m.m.
 
Miljöbalken (1998:808).
 
Proposition 1997/98:45 Miljöbalk del 1 , del 2 .

Plan- och bygglagen (1987:10).
 
Lag om grupprättegång (2002:599)
 
Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden . Post och Telestyrelsen. Inget hinder för lågstrålande zoner. Ingen hänvisning till riksdagsbeslut om införande utan bara till EU:s beslut 128/1999/EG.
 
3G - tredje generationens mobiltelefoni . Post och Telestyrelsen. Beskrivning av PTS avtal med mobiloperatörerna.
 
Ansökan om ändrade tillståndsvillkor för tillhandahållande av nätkapacitet för mobila teletjänster av UMTS/IMT-2000 standard. bildfil på 2,9 MB. Mobiloperatörernas ansökan om lättnader i villkoren för 3G. På sidan 2 hänvisas till tester som visar att mobiltelefoni fungerar vid mycket lägre signalstyrkor än de PTS kräver.
 
EU-rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) 1999/519/EG EU:s rekommenderade gränsvärden för elektromagnetisk strålning. Rekommenderad läsning.
 
EU-kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen. Beskrivning av försiktighetsprincipen, samt när och hur den ska tillämpas inom EU. Rekommenderad läsning.
 
EU-parlamentets och rådets beslut nr 128/1999/EG. EU:s beslut om införande av 3G/UMTS.
 
EU-parlamentet, STOA Informationsblad 05/2001. Elektromagnetiska fält och hälsa.
 
EU-parlamentet, STOA Fysiologiska effekter och miljöeffekter av icke-joniserande strålning Svensk sammanfattning.
 
EU-parlamentet, STOA Fysiologiska effekter och miljöeffekter av icke-joniserande strålning Hela rapporten på engelska.
 
"Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)" ICNIRP:s riktlinjer för gränsvärden.

 
   15 maj 2012